Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Οι παρακάτω όροι είναι οι όροι μιας νομικής συμφωνίας ανάμεσα σε εσάς και στη ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε.. Με την εκ μέρους σας πρόσβαση, επίσκεψη ή χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου (web site), δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες όρους, καθώς και ότι θα συμμορφώνεστε με όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, σας παρακαλούμε να μη χρησιμοποιήσετε αυτό το δικτυακό τόπο.

Η ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. έχει δικαίωμα στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας να αναθεωρεί οποτεδήποτε, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, αυτούς τους Όρους Χρήσης και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το δικτυακό τόπο, ενημερώνοντας τις πληροφορίες αυτές. Επίσης, η ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. μπορεί να προβαίνει σε βελτιώσεις ή αλλαγές στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που περιγράφονται σε αυτό το δικτυακό τόπο, οποτεδήποτε και χωρίς ειδοποίηση.


Γενικά

Αυτός ο δικτυακός τόπος περιέχει σημειώσεις περί ιδιοκτησίας και πληροφορίες σχετικά με πνευματικά δικαιώματα (copyright), οι όροι των οποίων πρέπει να τηρούνται. Ανατρέξτε στην σελίδα με τον τίτλο «Πνευματικά Δικαιώματα» για σχετικές πληροφορίες.

 
Συγκεκριμένες Δηλώσεις Αποποίησης

Δεν παρέχεται καμία υπόσχεση ή εγγύηση ότι οι πληροφορίες σε αυτό το δικτυακό τόπο είναι σωστές, ενημερωμένες ή πλήρεις, και ενδέχεται αυτός ο δικτυακός τόπος να περιέχει τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Η ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο (και αποποιείται ρητώς την ευθύνη) να ενημερώνει το περιεχόμενο αυτού του δικτυακού τόπου ώστε οι πληροφορίες να είναι πάντοτε ενημερωμένες ή ώστε να εξασφαλίζεται η ακρίβεια ή η πληρότητα των πληροφοριών που ανακοινώνονται. Κατά συνέπεια, εσείς θα πρέπει να επιβεβαιώνετε την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που ανακοινώνονται πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με οποιεσδήποτε υπηρεσίες, προϊόντα ή άλλα θέματα που περιγράφονται σε αυτό το δικτυακό τόπο. Η παρούσα δήλωση αποποίησης δεν αφορά στις πληροφορίες και τα δεδομένα που απαιτούνται από τη νομοθεσία να παρέχονται με κάθε δυνατή ακρίβεια, για την περίπτωση διενέργειας δραστηριοτήτων ηλεκτρονικού εμπορίου.

Η ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε πρόβλημα αναφερθεί θα επιλυθεί από την ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε., ακόμα και σε περίπτωση που η ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. επιλέξει να παράσχει πληροφορίες με σκοπό την αντιμετώπιση ενός προβλήματος.

 

Εμπιστευτικές πληροφορίες

Η ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. δεν επιθυμεί να λαμβάνει από εσάς πληροφορίες που είναι εμπιστευτικού ή ιδιοκτησιακού χαρακτήρα μέσω του δικτυακού της τόπου. Σημειώνεται ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες ή υλικό αποστέλλεται στην ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. θα θεωρείται ΜΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Αποστέλλοντας στην ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. οποιεσδήποτε πληροφορίες ή υλικά, παραχωρείτε στην ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. μια απεριόριστη, ανέκκλητη άδεια αντιγραφής, αναπαραγωγής, δημοσίευσης, μεταφόρτωσης (upload) σε server, αποστολής, μετάδοσης, διανομής, δημόσιας προβολής, εκτέλεσης ή τροποποίησης των εν λόγω πληροφοριών ή υλικών, καθώς και να δημιουργεί παράγωγα έργα από τις πληροφορίες ή τα υλικά αυτά ή κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο να τα χρησιμοποιεί ελεύθερα. Συμφωνείτε επίσης ότι η ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε ιδέες, έννοιες, τεχνογνωσία ή τεχνικές που μας αποστέλλετε για οποιονδήποτε σκοπό στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Ωστόσο, δεν θα δημοσιεύσουμε το όνομά σας ούτε θα δημοσιοποιήσουμε κατά άλλο τρόπο ότι μας έχετε υποβάλει υλικό ή άλλες πληροφορίες, εκτός εάν: (α) εξασφαλίσουμε την άδειά σας να χρησιμοποιήσουμε το όνομά σας, (β) σας ειδοποιήσουμε εκ των προτέρων ότι το υλικό ή άλλες πληροφορίες που υποβάλλετε σε κάποιο συγκεκριμένο τμήμα αυτού του δικτυακού τόπου θα δημοσιευτεί ή θα χρησιμοποιηθεί κατά άλλο τρόπο με σχετική αναφορά του ονόματός σας, ή (γ) είμαστε υποχρεωμένοι από το νόμο να το πράξουμε.

Ο χειρισμός των πληροφοριών από τις οποίες μπορεί να προκύψει η ταυτότητα προσώπων τις οποίες αποστέλλετε στην ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. προκειμένου να λάβετε προϊόντα ή υπηρεσίες θα γίνεται σύμφωνα με την εταιρική πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. Παρακαλώ, μεταβείτε στην σελίδα με τον τίτλο «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων» για πληροφορίες σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε.


Επιχειρηματικές σχέσεις

Αυτός ο δικτυακός τόπος ενδέχεται να παρέχει διασυνδέσεις ή παραπομπές σε δικτυακούς τόπους ή άλλες πηγές πλην αυτών της ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε.. Η ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. δεν προβαίνει σε καμία δήλωση, εγγύηση ή άλλη δέσμευση αναφορικά με οποιουσδήποτε δικτυακούς τόπους ή άλλες πηγές τρίτων, για τους οποίους μπορεί να υπάρχουν παραπομπές, δυνατότητες πρόσβασης ή διασύνδεσης από το δικτυακό τόπο της ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε.. Η ύπαρξη διασύνδεσης προς ένα δικτυακό τόπο που δεν είναι της ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. δεν σημαίνει ότι η ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. επιδοκιμάζει το περιεχόμενο ή τη χρήση του εν λόγω δικτυακού τόπου ή την εταιρεία ή τον οργανισμό στον οποίο ανήκει. Επιπροσθέτως, η ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος και δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε συναλλαγές στις οποίες προβαίνετε με τρίτα μέρη, ακόμα και στην περίπτωση που έχετε ενημερωθεί για την ύπαρξη των εν λόγω τρίτων μερών (ή έχετε χρησιμοποιήσει μια διασύνδεση προς τα εν λόγω τρίτα μέρη) μέσω του δικτυακού τόπου της ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε.. Κατά συνέπεια, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. δεν είναι υπεύθυνη για τη διαθεσιμότητα των εν λόγω εξωτερικών δικτυακών τόπων ή πόρων και ότι δεν φέρει ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο, υπηρεσίες, προϊόντα ή άλλα υλικά που υπάρχουν ή διατίθενται στους εν λόγω δικτυακούς τόπους ή πηγές.

Όταν επισκέπτεστε ένα δικτυακό τόπο που δεν είναι της ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε., παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι είναι ανεξάρτητο από την ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. και ότι η ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. δεν ελέγχει το περιεχόμενο αυτού του δικτυακού τόπου. Εναπόκειται σε εσάς να λάβετε τις απαραίτητες προφυλάξεις προκειμένου να προστατεύεστε από ιούς, «λογισμικά σκουλήκια» (worms), προγράμματα παραπλάνησης («δούρειος ίππος» - trojan horses) και άλλα δυνητικά επιβλαβή προγράμματα και να προστατεύετε τις πληροφορίες σας με τον τρόπο που θεωρείτε εσείς τον πλέον κατάλληλο.
Διασυνδέσεις προς αυτό το δικτυακό τόπο.

Οποιεσδήποτε διασυνδέσεις προς αυτό το δικτυακό τόπο πρέπει να εγκρίνονται γραπτώς από την ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε., με την εξαίρεση ότι η ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. παρέχει συγκατάθεση για διασυνδέσεις όπου η διασύνδεση και οι σελίδες που ενεργοποιούνται μέσω της διασύνδεσης (α) δεν δημιουργούν πλαίσια γύρω από οποιαδήποτε σελίδα σε αυτό το δικτυακό τόπο ή δεν χρησιμοποιούν άλλες τεχνικές που αλλοιώνουν κατά οιονδήποτε τρόπο την οπτική παρουσίαση και εμφάνιση οποιουδήποτε περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου, (β) δεν αποτελούν ψευδή δήλωση της σχέσης σας με την ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε., (γ) δεν υπονοούν ότι η ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. αποδέχεται ή εγκρίνει εσάς, το δικτυακό σας τόπο ή τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα που προσφέρετε, και (δ) δεν παρέχουν ψευδείς ή παραπλανητικές εντυπώσεις για την ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. ή κατά άλλο τρόπο βλάπτουν την υπεραξία/φήμη της ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε.. Μια επιπλέον προϋπόθεση για την άδεια διασύνδεσης με αυτό το δικτυακό τόπο είναι ότι συμφωνείτε ότι η ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. έχει δικαίωμα να τερματίσει οποτεδήποτε, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, την άδεια που σας έχει παράσχει για τη διασύνδεση με αυτό το δικτυακό τόπο. Σε τέτοια περίπτωση συμφωνείτε να αφαιρέσετε άμεσα οποιεσδήποτε διασυνδέσεις προς αυτό το δικτυακό τόπο.


Δήλωση αποποίησης εγγύησης

Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Οποιαδήποτε υλικά, πληροφορίες, προϊόντα και υπηρεσίες παρέχονται "ως έχουν" ("as is"), χωρίς εγγυήσεις κανενός είδους. Η ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. Αποποιείται ρητώς, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, όλες τις ρητές, σιωπηρές, προβλεπόμενες από το νόμο εγγυήσεις και οποιεσδήποτε άλλες εγγυήσεις ή δηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένους σκοπούς και μη παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής και άλλης ιδιοκτησίας. Χωρίς κανένα περιορισμό, η ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. δεν προβαίνει σε καμία εγγύηση ότι η λειτουργιά του παρόντος δικτυακού τόπου θα είναι αδιάλειπτη, έγκαιρη, ασφαλής ή χωρίς σφάλματα.

Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι σε περίπτωση που μεταφορτώνετε (download) ή κατά άλλο τρόπο αποκτάτε υλικά, πληροφορίες, προϊόντα, λογισμικό, προγράμματα ή υπηρεσίες, το πράττετε κατά τη δική σας διακριτική ευχέρεια και με δική σας ευθύνη και ότι εσείς θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε ζημίες που μπορεί να προκύψουν, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας δεδομένων ή της πρόκλησης ζημιάς στο υπολογιστικό σας σύστημα.
Σε ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπεται ο αποκλεισμός εγγυήσεων και επομένως οι παραπάνω αποκλεισμοί μπορεί να μην ισχύουν για εσάς.


Περιορισμός ευθύνης

Σε καμία περίπτωση η ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. δεν θα φέρει ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ή για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, παρεπόμενες, ειδικές ή αποθετικές ζημίες οποιουδήποτε είδους (και ηθικής βλάβης) που σχετίζονται με ή απορρέουν από αυτό το δικτυακό τόπο ή από οποιαδήποτε χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, ή από οποιονδήποτε δικτυακό τόπο ή άλλη πηγή προς την όποια υπάρχει διασύνδεση, παραπομπή ή δυνατότητα πρόσβασης από τον παρόντα δικτυακό τόπο, ή για τη χρήση, μεταφόρτωση (download) ή δυνατότητα πρόσβασης σε οποιαδήποτε υλικά, πληροφορίες, προϊόντα ή υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οποιωνδήποτε διαφυγόντων κερδών, διακοπής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, διαφυγουσών αποταμιεύσεων ή απώλειας προγραμμάτων ή άλλων δεδομένων, ακόμα και σε περίπτωση που η ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. έχει ενημερωθεί ρητώς για την πιθανότητα να προκύψουν τέτοιες ζημίες. Αυτός ο αποκλεισμός και αποποίηση ευθύνης ισχύει για όλες τις αίτιες έγερσης αξιώσεων, είτε βασίζονται σε σύμβαση, είτε σε εγγύηση, αδικοπραξία ή οποιαδήποτε άλλη νομική βάση.

 

Τρόποι πληρωμής online αγορών

Ο πελάτης έχει την δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε τρεις τρόπους πληρωμής για να ολοκληρωθεί η παραγγελία του:
- Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
- Paypal
- Πιστωτική κάρτα (VISA, MasterCard, VisaElectron, Maestro, American Express)

Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό:

Ο  πελάτης μπορεί να κάνει κατάθεση σε όποιον από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς θέλει. Για να είναι έγκυρη η παραγγελία, η κατάθεση θα πρέπει να γίνει εντός δύο ημερών από την στιγμή συμπλήρωσης της φόρμας παραγγελίας.

 

  Τράπεζα   IBAN
  Eurobank EFG   GR78 0260 2010 0009 6020 1115 767
  Πειραιώς   GR83 0172 1050 0051 0501 7272 246
  Alpha Bank   GR75 0140 1440 1440 0200 2004 700
  Εθνική Τράπεζα   GR53 0110 1900 0000 1904 7151 527


Παράδοση προϊόντος : Παραλαβή από κατάστημα / Αποστολή στον τόπο επιλογής του πελάτη.

Η επεξεργασία των παραγγελιών που λαμβάνονται από την ιστοσελίδα της ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 16:00. Η επεξεργασία των παραγγελιών, που υποβάλλονται Σάββατο, Κυριακή ή στις αργίες πραγματοποιείται την επόμενη εργάσιμη μέρα.

Έξοδα παράδοσης

Αν ο πελάτης επιλέξει παραλαβή από το κατάστημα, δεν επιβαρύνεται με επιπλέον έξοδα.
Στην περίπτωση που ο πελάτης επιλέξει παραλαβή στο φυσικό κατάστημα της ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε., ενημερώνεται όταν η παραγγελία είναι έτοιμη προς παραλαβή (επιβεβαίωση παραλαβής). Ο πελάτης υποχρεούται να παραλάβει την παραγγελία του εντός 10 ημερών από την παραλαβή της σχετικής ειδοποίησης παραλαβής. Για την παραλαβή της παραγγελίας, ο πελάτης θα επιδεικνύει την επιβεβαίωση της παραγγελίας, καθώς επίσης και επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας (όπως δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης). Αν ο πελάτης δεν δύναται να παραλάβει ο ίδιος την παραγγελία του, αλλά επιθυμεί να εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο, τότε οφείλει να αποστέλλει ηλεκτρονικό μήνυμα προς την ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. αναφέροντας τα στοιχεία του προσώπου που θα παραλάβει και να εφοδιάσει το τρίτο πρόσωπο, το οποίο ομοίως θα φέρει επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας, και ειδική εξουσιοδότηση προς παραλαβή της συγκεκριμένης παραγγελίας νόμιμα θεωρημένη από ΚΕΠ ή αστυνομική ή άλλη αρχή. Αν ο πελάτης έχει επιλέξει πληρωμή της παραγγελίας του με πιστωτική κάρτα, θα επιδεικνύει ταυτόχρονα και την πιστωτική του κάρτα δια της οποίας πραγματοποιεί την αγορά. Επισημαίνεται ότι μετά από την παραλαβή των προϊόντων, ο κίνδυνος μεταβαίνει στον πελάτη, οφείλει να ελέγχει κατά την παραλαβή τα προϊόντα που παραλαμβάνει, καθώς με την υπογραφή του κατά την παραλαβή επιβεβαιώνει, ότι παρέλαβε ορθώς τα προϊόντα της παραγγελίας του. Εφόσον ο πελάτης δεν παραλάβει το προϊόν εντός 10 ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης προς παραλαβή, η ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπαναχωρήσει από την πώληση. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο πελάτης θα λάβει ένα πιστωτικό σημείωμα ίσης αξίας με το τίμημα της πώλησης, το οποίο θα εξοφλείται από την ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο επέλεξε να διενεργήσει ο πελάτης την καταβολή του τιμήματος.

Αν πελάτης επιλέξει αποστολή σε τόπο επιλογής του, επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής. Το ακριβές ποσό αναγράφεται κάθε φορά στη φόρμα παραγγελίας. Τα μεταφορικά είναι δωρεάν αν το συνολικό ποσό της παραγγελίας είναι άνω των 150€.

Ο χρόνος παράδοσης εκτιμάται σε 1 εργάσιμη ημέρα για την Αθήνα, 1-2 εργάσιμες ημέρες για τα λοιπά αστικά κέντρα και 1-3 εργάσιμες ημέρες για τις δυσπρόσιτες περιοχές. Ο χρόνος παράδοσης ενδέχεται να επηρεαστεί και από τον τρόπο πληρωμής που έχει επιλέξει ο πελάτης (π.χ. ο χρόνος ολοκλήρωσης και εμφάνισης του τραπεζικού εμβάσματος ενδέχεται να ποικίλει ανάλογα με την Τράπεζα (συνήθως 2-3 εργάσιμες ημέρες). Η παράδοση προϊόντων πραγματοποιείται στην εξωτερική είσοδο του τόπου αποστολής (π.χ. είσοδο πολυκατοικίας).

Στην περίπτωση που το προϊόν αποστέλλεται στον τόπο που έχει επιλέξει ο πελάτης, το προϊόν παραδίδεται σε εξωτερικό συνεργάτη προς μεταφορά και παράδοση στον πελάτη και ο πελάτης ενημερώνεται ηλεκτρονικά, ότι το προϊόν είναι έτοιμο προς αποστολή. Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται βάσει της παραγγελίας του πελάτη. Τυχόν λανθασμένη καταχώριση εκ μέρους του πελάτη και συνεπώς λανθασμένος υπολογισμός εξόδων αποστολής δεν βαρύνει την ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε., αλλά τον πελάτη. Επισημαίνεται πως ο πελάτης μπορεί να επιλέξει τη μεταφορά με δικά του μέσα και έξοδα, ωστόσο τότε τα προϊόντα μεταφέρονται με δικό του κίνδυνο. Ο συνεργάτης μεταφοράς θα επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον πελάτη εντός της ίδιας ή της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την ηλεκτρονική ειδοποίηση της αποστολής, προκειμένου για την διευθέτηση του ακριβούς χρόνου παράδοσης. Για την παραλαβή της παραγγελίας, ο πελάτης θα επιδεικνύει στον εξωτερικό συνεργάτη μεταφορέα την επιβεβαίωση της παραγγελίας, καθώς επίσης και επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας (όπως δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης). Αν ο πελάτης δεν δύναται να παραλάβει ο ίδιος την παραγγελία του, αλλά επιθυμεί να εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο, τότε οφείλει να αποστέλλει ηλεκτρονικό μήνυμα προς την ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. αναφέροντας τα στοιχεία του προσώπου που θα παραλάβει και να εφοδιάσει το τρίτο πρόσωπο, το οποίο ομοίως θα φέρει επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας και ειδική εξουσιοδότηση προς παραλαβή της συγκεκριμένης παραγγελίας νόμιμα θεωρημένη από ΚΕΠ ή αστυνομική ή άλλη αρχή. Αν ο πελάτης έχει επιλέξει πληρωμή της παραγγελίας του με πιστωτική κάρτα, θα επιδεικνύει ταυτόχρονα και την πιστωτική του κάρτα δια της οποίας πραγματοποιεί την αγορά. Επισημαίνεται ότι μετά από την παράδοση των προϊόντων, ο κίνδυνος μεταβαίνει στον πελάτη, οφείλει να ελέγχει κατά την παραλαβή τα προϊόντα που παραλαμβάνει, καθώς με την υπογραφή του κατά την παραλαβή επιβεβαιώνει, ότι παρέλαβε ορθώς τα προϊόντα της παραγγελίας του. Εφόσον ο πελάτης δεν παραλάβει το προϊόν μετά από τη λήψη της ειδοποίησης προς αποστολή και παρά τη σχετική ειδοποίηση από τον μεταφορέα, η ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπαναχωρήσει από την πώληση. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο πελάτης θα λάβει ένα πιστωτικό σημείωμα ίσης αξίας με το τίμημα της πώλησης, το οποίο θα εξοφλείται από την ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο διενήργησε ο πελάτης την καταβολή του τιμήματος.

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται παράδοση ή παραλαβή σε ή από ανήλικο, ούτε κατόπιν εξουσιοδότησης. Η ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. ρητώς επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός της, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος να θεωρήσει την πώληση άκυρη ή να υπαναχωρήσει από αυτή.

Για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τη ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. στο τηλέφωνο: 210 4212360.

Ακύρωση παραγγελίας / κράτησης

Ο πελάτης μπορεί να ζητήσει ακύρωση της παραγγελίας / κράτησης:
•    Μέσω email στο esales@carad.gr αναφέροντας τα στοιχεία του και τον αριθμό της παραγγελίας
•    Τηλεφωνικά στα τηλέφωνα: 210 4212360 & 210 4212370

Στην περίπτωση που η ακύρωση γίνει έγκαιρα και η παραγγελία δεν έχει τιμολογηθεί και εκτελεστεί, αποστέλλεται στον πελάτη σχετική επιβεβαίωση και δεν υπάρχει κάποια επιβάρυνση.

Αν η ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. έχει ήδη εισπράξει το ποσό της παραγγελίας, οφείλει εντός 14 ημερολογιακών ημερών να παραδώσει στον πελάτη ένα πιστωτικό σημείωμα ίσης αξίας με το τίμημα της πώλησης, το οποίο θα εξοφλείται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο διενήργησε ο πελάτης την καταβολή του τιμήματος, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά.

Αν έχει δοθεί εντολή πληρωμής από τον πελάτη, αλλά τα χρήματα δεν έχουν εισπραχθεί από την ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. (όπως πχ. στην περίπτωση εντολής χρέωσης πιστωτικής κάρτας, όταν η τράπεζα δεν έχει ακόμα καταβάλει το ποσό στην εταιρεία), η ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. υποχρεούται εντός 14 ημερολογιακών ημερών να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια προς τον αρμόδιο φορέα για γνωστοποίηση ακύρωσης της παραγγελίας και την υποχρεωτική απόδοση του χρεωθέντος ποσού προς τον πελάτη. Με αυτό τον τρόπο η ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει σύμφωνα με το νόμο τις υποχρεώσεις της απέναντι στον πελάτη και δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με τον χρόνο επιστροφής ή αντιλογισμού κάθε σχετικής χρέωσης.

Στην περίπτωση που η παραγγελία έχει εκτελεστεί και είναι είτε στη διαδικασία αποστολής, είτε στο χώρο που δηλώθηκε κατά την παραγγελία, τότε θα πρέπει ο πελάτης να ακολουθήσει τη διαδικασία που περιγράφεται στην επόμενη ενότητα: Δικαίωμα υπαναχώρησης / Επιστροφή προϊόντος.


Δικαίωμα υπαναχώρησης / Επιστροφή προϊόντος

Εάν ο πελάτης καταναλωτής είναι φυσικό πρόσωπο και πραγματοποιεί συναλλαγή αγοράς για προσωπική του χρήση κι όχι για την εξυπηρέτηση της ατομικής του δραστηριότητας (εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική), τότε δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση εντός 14 ημερολογιακών ημερών, οι οποίες εκκινούν από τον χρόνο παράδοσης του προϊόντος (στον πελάτη ή στον μεταφορέα που ο τελευταίος υποδεικνύει), επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση, επιβαρυνόμενος με τα έξοδα επιστροφής και τυχόν μείωση της αξίας των αγαθών.


Οδηγίες σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης

Δικαίωμα υπαναχώρησης από τις εξ αποστάσεως συμβάσεις βάσει του νόμου 2251/1994 όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ Ζ1-891/2013.
Ο πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από την από απόσταση πώληση αποκλειστικά εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών, επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση. Το δικαίωμα αυτό εκκινεί από την ημέρα παραλαβής και όχι πριν από την παράδοση των προϊόντων. Η εντός 14 ημερολογιακών ημερών αποστολή της ξεκάθαρης δήλωσης υπαναχώρησης ή η αποστολή των προϊόντων, θα θεωρείται αρκετή για την εμπρόθεσμη άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης.

Η δήλωση αποστέλλεται εγγράφως με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
•    Με συστημένη επιστολή προς τη «ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε.» στη διεύθυνση: Φαλήρου 5, 185 43, Πειραιάς
•    Με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: esales@carad.gr
•    Με φαξ στο: 210 4200036
Εναλλακτικά μπορεί να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. στο: 210 4212360.

Εφόσον ασκηθεί το δικαίωμα υπαναχώρησης με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω περιγραφόμενους τρόπους, θα λάβει επιβεβαίωση παραλαβής του ασκηθέντος δικαιώματος υπαναχώρησης. Τα προϊόντα επιστρέφονται με έξοδα του πελάτη. Ο πελάτης μπορεί επίσης να επιστρέψει το προϊόν ο ίδιος προσωπικά στην ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε., στη διεύθυνση: Φαλήρου 5, 18543 Πειραιάς.


Συνέπειες υπαναχώρησης

Σε περίπτωση έγκυρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, θα πρέπει να αποζημιωθεί  χρηματικά κάθε τυχόν μείωση της αξίας του εμπορεύματος,  μόνο στην περίπτωση και στον βαθμό που αυτή οφείλεται στη διαχείριση του προϊόντος με τρόπο που ξεπερνά  την συνήθη εξέταση των προϊόντων με τρόπο άλλο πλην εκείνο που είναι αναγκαίος για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του προϊόντος. Ως συνήθης εξέταση και διαχείριση του προϊόντος με σκοπό  τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του προϊόντος, εννοείται η εξέταση των σχετικών αγαθών, όπως αυτή είναι δυνατό να γίνει με τον τρόπο που συνηθίζεται σε ένα φυσικό κατάστημα.

Προϊόν που επιστρέφεται με μεταφορέα της επιλογής του πελάτη και με ευθύνη του πελάτη. Ο πελάτης βαρύνεται με τα έξοδα και με τυχόν απομείωση της αξίας του προϊόντος, για την διαπίστωση της οποίας η ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. ρητώς επιφυλάσσεται μέχρι την παραλαβή από αυτή του επιστρεφόμενου εμπορεύματος. Εφόσον παραληφθεί το προϊόν και ελεγχθεί για τυχόν απομείωση της αξίας αυτού, θα επιστρέφεται στον πελάτη κάθε χρηματική υποχρέωση προς αυτόν (π.χ. καταβεβλημένων εξόδων παράδοσης, τιμήματος) με τον τρόπο με τον οποίο αυτή η καταβολή διενεργήθηκε από τον πελάτη, εκτός εάν άλλως συμφωνηθεί με αυτόν. Η υποχρέωση επιστροφής χρημάτων θα εκπληρώνεται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την επιστροφή του προϊόντος.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν εφαρμόζεται:

•    Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα έχουν παραληφθεί από το φυσικό κατάστημα, καθώς η πώληση δεν θεωρείται ότι τελέστηκε από απόσταση.
•    Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα έχουν χρησιμοποιηθεί. Χρήση ενός προϊόντος συνιστά π.χ.: η εγκατάσταση (π.χ. κλιματιστικά), η θέση σε λειτουργία (π.χ. ψυγεία, πλυντήρια ρούχων/πιάτων).
•    Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα που παραδίδονται δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή μόλις αποσφραγιστούν για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής (π.χ. προϊόντα προσωπικής φροντίδας, ξυριστικές ή αποτριχωτικές μηχανές κ.λπ.).
•    Στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών, μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας, καθόσον ο καταναλωτής έχει αναγνωρίσει ήδη κατά την παραγγελία, ότι χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης εφόσον η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως.


Μείωση αξίας προϊόντος

Ο καταναλωτής θα πρέπει να διαχειρίζεται κάθε προϊόν, που παραλαμβάνει με τον τρόπο εκείνο που θα διαχειριζόταν και θα εξέταζε αυτό και σε ένα φυσικό κατάστημα, ώστε να διαπιστώνει τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία του. Διαχείριση ενός προϊόντος, η οποία είναι διαφορετική από την ανωτέρω περιγραφή, δεν θα γίνεται δεκτή. Συνεπώς, ο καταναλωτής ενδέχεται να επιβαρυνθεί με τη μείωση της αξίας ενός προϊόντος, εφόσον η διαχείριση που έχει κάνει σε αυτό υπερβαίνει το αποδεκτό μέτρο, π.χ.:
•    Προϊόντα, τα οποία επιστρέφονται χωρίς συσκευασία ή με φθαρμένη συσκευασία, αλλά με πλήρη παρελκόμενα και συνοδευτικά έγγραφα, θα επιδέχονται μείωση στην επιστρεφόμενη αξία έως 15%.
•    Προϊόντα τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί τα παρελκόμενά τους, θα επιδέχονται μείωση στην επιστρεφόμενη αξία έως 20%.

Σε περίπτωση έγκυρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης και με την προϋπόθεση ότι έχει επιστραφεί το προϊόν στη ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε., ο πελάτης θα λάβει ένα πιστωτικό σημείωμα ίσης αξίας με το τίμημα της πώλησης, το οποίο θα εξοφλείται από τη ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο διενήργησε ο πελάτης την καταβολή του τιμήματος, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά με τον πελάτη, χωρίς υπαίτια ή αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Ρητώς συμφωνείται και ο πελάτης παρέχει ήδη την ανέκκλητη εντολή και συναίνεσή του προς τούτο, η ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. να δικαιούται να παρακρατά από το επιστρεφόμενο ποσό τα έξοδα επιστροφής, τα οποία βαρύνουν τον πελάτη καθώς και τυχόν αποζημίωση σε περίπτωση καταστροφής, φθοράς ή βλάβης του προϊόντος ή απομείωσης της αξίας του προϊόντος οφειλόμενης σε ενέργειες του πελάτη. Η ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. σε κάθε περίπτωση δικαιούται να αξιώνει με κάθε νόμιμο τρόπο κάθε ποσό που ζημιώθηκε (ενδεικτικά, είτε αναφορικά με δαπάνες επιστροφής είτε με καταστροφή, φθορά ή βλάβη, απομείωση αξίας του προϊόντος κ.λπ.).