Καταχώρηση Αναφοράς Βλάβης
Προσωπικά στοιχεία:
:
:
: calendar
: σχετικα με e-mails
:
:
Διεύθυνση:
:
:
:
:
:
:
Στοιχεία Βλάβης:
Συμπληρώστε τα στοιχεία της συσκευής και περιγράψτε το πρόβλημα που υπάρχει.
:
:
:
Εάν δεν έχετε καταχωρήσει εγγύηση συσκευής στο site μας, συμπληρώστε τα 4 επόμενα πεδία.
: που θα το βρώ;
: calendar
:
:
: σχετικά για παραστατικό
:
:
:
Εικόνες:
Εδώ μπορείτε να ανεβάσετε τις εικόνες που αφορούν την απόδειξη και τη βλάβη
:
:
Εξουσιοδοτημένο Service:
Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία μόνο εάν είστε εκπρόσωπος εξουσιοδοτημένου Service
:
:
: